Журам
 • Ажиллагсдад сарын ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам
  ...
  2022-12-09 16:37:42 Дэлгэрэнгүй
 • Ажиллагсдад жилийн ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам
  ...
  2022-12-09 16:36:08 Дэлгэрэнгүй
 • Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам
  ...
  2022-08-29 17:22:35 Дэлгэрэнгүй
 • Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт, эдэлгээний хугацааг тогтоох, захиалга хангамжийн ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих журам
  ...
  2022-08-04 11:51:06 Дэлгэрэнгүй
 • Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох журам
  ...
  2022-08-04 11:49:16 Дэлгэрэнгүй
 • Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилга өгөх журам
  ...
  2022-08-04 11:48:04 Дэлгэрэнгүй
 • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын ажиллах журам
  ...
  2022-08-04 11:45:07 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам
  ...
  2022-08-04 11:36:58 Дэлгэрэнгүй