Журам
Нэр Хавсралт
1 Ажиллагсдад сарын ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам ҮЗЭХ
2 Ажиллагсдад жилийн ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам ҮЗЭХ
3 Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам ҮЗЭХ
4 Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт, эдэлгээний хугацааг тогтоох, захиалга хангамжийн ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих журам ҮЗЭХ
5 Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох журам ҮЗЭХ
6 Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилга өгөх журам ҮЗЭХ
7 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын ажиллах журам ҮЗЭХ
8 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам ҮЗЭХ
9 Ажилласан жилийн нэмэгдэл болон мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам ҮЗЭХ
10 Ажлын үр дүн тооцох журам ҮЗЭХ
11 Хөдөлмөрийн дотоод журам ҮЗЭХ