Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 2023 он ҮЗЭХ
2 2022 он ҮЗЭХ
3 2021 он ҮЗЭХ
4 2020 он ҮЗЭХ
5 2019 он ҮЗЭХ
6 2018 он нэмэлт ҮЗЭХ
7 2018 он ҮЗЭХ
8 2017 он ҮЗЭХ
9 2016 он ҮЗЭХ