Манай үйлдвэрийн газар нь 2022.01.02-2022.12.13-ний байдлаар ажилчдаас нийт 65 өргөдлийг хүлээн авсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар шийдвэрлэгдээгүй өргөдөл  байхгүй байна. Үүнд:
       
Д/д Өргөдөл, гомдлын утга Өргөдөл , гомдлын дүн Шийдвэрлэсэн байдал
1 Чөлөө хүссэн тухай 33 3 өдөр хүртэлх чөлөөг чөлөөний хуудсаар, 3-аас дээш өдрийн чөлөөг захирлын тушаал өргөдлийн дагуу шийдвэрлэсэн
2 Ээлжийн амралт авах тухай 20 Ээлжийн амралтын батлагдсан хуваарийн дагуу болон хүсэлтийг харгалзан ээлжийн амралтын цалин, хоногийг олгосон.
3 Тэтгэмж, дэмжлэг хүссэн тухай 2 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу захирлын тушаалаар шийдвэрлэсэн
4 Цалин хөлсний нэмэгдлийн тухай 5 Холбогдох хууль, Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу захирлын тушаалаар шийдвэрлэсэн
5 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 5 Ажилтны өөрийн хүсэлтийн дагуу захирлын тушаалаар шийдвэрлэсэн

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-26 өдөр 10:49:0 цаг