Хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт
Нэр Хавсралт
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх ҮЗЭХ