Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачилтын тариф үнэ                   15,000.0 (арван таван мянга) төгрөг

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалалтын тариф үнэ /хоногт/                  700.0 (долоон зуу) төгрөг

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савны хөлс /2000м3-1 сард/         30,000,000.0 (гучин сая) төгрөг

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савны хөлс /3000м3-1 сард/         45,000,000.0 (дөчин таван сая) төгрөг

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савны хөлс /5000м3-1 сард/         75,000,000.0 (далан таван сая) төгрөг

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-12-26 өдөр 11:28:5 цаг